Associació catalana de reconstrucció històrica romana
Roman Re-enactment Association in Catalonia

L'associació PRIMA GERMANICA neix amb l'objectiu principal de difondre tots aquells aspectes relacionats amb el món romà amb especial atenció al seu exèrcit, tot posant ènfasi en l'època final de l'Imperi d'Occident (segles IV i V d.C.)

Per tal de realitzar aquesta tasca, procedim a una primera fase de recerca intensiva de totes les fonts d'informació disponibles, tant les de primera mà (història, arqueologia, documents escrits antics, representacions iconogràfiques) com els resultats assolits per altres grups de reconstrucció històrica.

Una segona fase consisteix en la reconstrucció d'elements documentats mitjançant aquesta recerca, de la manera més fidel possible.

El resultats obtinguts es difonen de diverses maneres, depenent del public al que ens adrecem. La vessant, potser més important, és la difusió al gran public, no especialitzat. Aquesta es realitza mitjançant la presentació de diversos personatjes equipats amb les panòplies d'equipament distintives de cadascuna de les èpoques en que hom divideix alló que coneixem com a món romà. La presentació es complementa amb diverses explicacions per part d'un/a narrador/a, fent referències a les diverses peces que componen l'equipament, les diferències amb d'altres períodes i el perquè d'aquestes diferències, i en general tots els aspectes relacionats. Aquesta explicació es realitza en un llenguatge senzill i entenedor, i s'amenitza amb diverses teatralitzacions que ajuden a la comprensió del funcionament del equip, les tàctiques, etc.

Es contempla, paral·lelament, la publicació dels resultats obtinguts en la recerca inicial i en la reconstrucció i eventual prova dels elements reconstruits. Aquesta publicació, adreçada a un públic més especialitzat, s'articularà en conferències divulgatives i articles i/o monografies en revistes científiques especialitzades.

No menys important és la difusió telemàtica mitjançant INTERNET d'ambdues vessants anteriors, amb la nostra pàgina WEB.


Tarraco Viva 2011

Tarraco Viva 2011
XIII Edició del Festival Romà de Tarragona.
Actuació a l' Aqüeducte-Pont del diable


Agraïments:  Luis Pérez Contreras, Jose Antonio Brunet Martin i Jordi Valera Muñoz

EVENTS ANTERIORS